تمامی مراسم در اینجا قرار می‌گیرد. 

 

شب اول ماه رمضان

شب دوم ماه رمضان

بهانه جور نمود،‌که بر درت آیم    
بر آشنای همه ساله هم نوایی کن
بیا و راضی از این عبد بی سراپا باش 
بیا و روزی ما را امام رضایی کن
به خاطر روی حسین هم که شده
به عبد عاصی خود، باز هم خدایی کن

  شب سوم ماه رمضان

آزادگی، شرافت مردان عاشق است *** بیچاره من، اسیر و آزاده نیستم
دل ناگزیر، مونس لهو و لعب شود   ****  وقتی انیس تربت و سجاده نیستم
افسوس، نزد دلبر خود بی تواضعم *****  گردنکشی نمایم و افتاده نیستم

شب چهارم ماه رمضان

شب پنجم ماه رمضان

شب ششم ماه رمضان

شب هفتم ماه رمضان

شب هشتم ماه رمضان

شب نهم ماه رمضان

 


دسته ها : آه و فغان
شنبه ششم 7 1387
X